Gwasanaethau

Pam dylwn i ddefnyddio gwasanaeth Helpa fi i Stopio?

Efallai mai hwn yw’r tro cyntaf i chi geisio rhoi’r gorau i smygu neu efallai eich bod wedi rhoi cynnig arni yn flaenorol. Mae llawer o bobl yn ceisio rhoi’r gorau i smygu ar eu pennau eu hun ond mae ymchwil yn dweud wrthym mai hon yw’r ffordd leiaf effeithiol. Cyfuno help rhoi’r gorau i smygu arbenigol y GIG â meddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu yw’r ffordd orau o roi’r gorau iddi.

Ydych chi’n smygwr ifanc sydd am roi’r gorau iddi?

Mae’n wych eich bod yn meddwl am roi’r gorau i smygu, dyma’r ffordd orau y gallwch wella eich iechyd ac arbed arian. Os ydych yn smygwr ifanc sydd am roi’r gorau i smygu, cysylltwch â’r tîm, Helpa fi i Stopio drwy ddefnyddio un o’r dulliau isod. Bydd y tîm yn gallu eich helpu i benderfynu ar ba ddull sydd orau i chi roi’r gorau iddi.

O ba wasanaethau Helpa fi i Stopio galla i ddewis?

Mae nifer o wasanaethau yng Nghymru i gefnogi eich ymgais i roi’r gorau iddi. Mae’r holl wasanaethau Helpa fi i Stopio yn rhad ac am ddim gan gynnwys y feddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu drwyddedig; bydd y gwasanaethau am ddim hyn yn rhoi’r cyfle gorau i chi stopio smygu am byth. I ddarganfod pa wasanaeth sydd orau i chi edrychwch ar y rhestr isod yn dangos beth mae gwasanaethau gwahanol yn ei gynnig. I ddarganfod beth sydd ar gael yn eich ardal leol, cysylltwch ag aelod o’r tîm Helpa fi i Stopio drwy:

Darparwyr gwasanaeth

Beth mae’r gwasanaeth yn cynnig

Y dull mwyaf effeithiol o roi’r gorau i smygu
Cymorth rhoi’r gorau i smygu arbenigol
Sesiynau wythnosol
Monitro eich cynnydd gyda sgrinio carbon monocsid (i)
Cymorth hyblyg ac wedi’i deilwra
Meddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu drwyddedig am ddim
Cymorth gan smygwyr eraill
Mae angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw
Hyd at 60 munud y sesiwn

Beth mae’r gwasanaeth yn cynnig

Cymorth rhoi’r gorau i smygu arbenigol
Sesiynau wythnosol
Monitro eich cynnydd gyda sgrinio carbon monocsid (i)
Cymorth hyblyg ac wedi’i deilwra
Meddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu drwyddedig am ddim
Cymorth un-i-un
Mae angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw
Hyd at 30 munud y sesiwn

Beth mae’r gwasanaeth yn cynnig

Cymorth rhoi’r gorau i smygu arbenigol
Sesiynau wythnosol
Monitro eich cynnydd gyda sgrinio carbon monocsid (dewisol) (i)
Cymorth hyblyg ac wedi’i deilwra
Meddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu drwyddedig am ddim
Cymorth un-i-un
Mae angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw
Hyd at 30 munud y sesiwn

Beth mae’r gwasanaeth yn cynnig

Cymorth rhoi’r gorau i smygu arbenigol
Sesiynau wythnosol
Monitro eich cynnydd gyda sgrinio carbon monocsid (i)
Cymorth hyblyg ac wedi’i deilwra
Meddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu drwyddedig am ddim
Cymorth un-i-un
Nid oes angen trefnu apwyntiad bob amser
Hyd at 30 munud y sesiwn

*Nid yw pob fferyllfa gymunedol yn cynnig gwasanaeth rhoi’r gorau i smygu. Cysylltwch â Helpa fi i Stopio am wybodaeth leol

Beth mae’r gwasanaeth yn cynnig

Cymorth rhoi’r gorau i smygu arbenigol
Sesiynau wythnosol
Monitro eich cynnydd gyda sgrinio carbon monocsid (i)
Cymorth hyblyg ac wedi’i deilwra
Meddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu drwyddedig am ddim
Cymorth un-i-un
Mae angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw
Hyd at 30 munud y sesiwn

(i) Beth yw sgrinio carbon monocsid?
Bydd eich arbenigwr rhoi’r gorau i smygu yn gofyn i chi chwythu i mewn i ddyfais fach a ddelir â llaw sy’n mesur lefel y carbon monocsid yn eich corff. Pan fyddwch yn mewnanadlu sigarét, caiff carbon monocsid ei amsugno i mewn i’ch ysgyfaint ac mae’r nicotin yn teithio i’ch ymennydd. Nid yw’n anghyffredin i smygwr gael sgoriau uwch o gymharu â rhywun nad yw’n smygu. Bydd mesur y sgôr hon yn helpu i’ch cymell a monitro eich cynnydd. O fewn rhai dyddiau o roi’r gorau i smygu gall y lefelau hyn fynd o sgoriau uchel i sgôr rhywun nad yw’n smygu.

Beth y gallaf ei ddisgwyl gan wasanaeth Helpa fi i Stopio?

Bydd pob gwasanaeth Helpa fi i Stopio yn rhoi cymorth strwythuredig i chi wedi’i deilwra i’ch anghenion. Caiff sesiynau eu cyflwyno gan arbenigwr rhoi’r gorau i smygu hyfforddedig a bydd yn cwmpasu pynciau yn ymwneud â pharatoi i roi’r gorau iddi, stopio, peidio ag ailddechrau ac eich dyfodol di-fwg. Cymerir eich darlleniad carbon monocsid ym mhob apwyntiad; bydd hyn yn eich helpu i fonitro eich cynnydd o smygwr i rywun nad yw’n smygu ac yn helpu eich cymhelliad.

Paratoi i roi’r gorau iddi

Wrth i chi baratoi i roi’r gorau iddi byddwch yn cael gwybodaeth a chyngor am y cymorth sydd ar gael gan gynnwys pa feddyginiaeth fydd yn rhoi’r cymorth gorau i’ch helpu i stopio. Byddwch hefyd yn gallu siarad am unrhyw bryderon sydd gennych am roi’r gorau i smygu, gan edrych ar bob ymgais gennych, eich patrymau smygu a’ch rhesymau dros stopio. Byddwch yn dechrau cynllunio ar gyfer eich dyddiad rhoi’r gorau iddi.

Rhoi’r gorau iddi

Yn ystod un o’r sesiynau cychwynnol gydag arbenigwr rhoi’r gorau i smygu gofynnir i chi nodi dyddiad i roi’r gorau iddi ac ymrwymo i stopio yn gyfan gwbl ar y dyddiad hwnnw. Efallai y byddwch hefyd yn cael cymorth ynglŷn â sut i ymdopi â’r teimladau a’r symptomau diddyfnu sy’n aml yn digwydd pan fydd smygwyr yn rhoi’r gorau iddi.

Peidio ag ailddechrau

Mae nifer o sesiynau cymorth yn ymwneud yn benodol â pheidio ag ailddechrau. Gall yr arbenigwr rhoi’r gorau i smygu weithio gyda chi ar newid arferion, rheoli sefyllfaoedd anodd a sbardunau sy’n ymddangos mewn bywyd bob dydd gan gynnwys rheoli straen, magu pwysau a’r awydd i smygu.

Dyfodol di-fwg

Yn eich sesiynau olaf, bydd cyfleoedd i edrych ymlaen at fywyd fel rhywun nad yw’n smygu gan gynnwys lle y gallwch gael gafael ar gymorth ychwanegol os bydd angen. Pan fyddwch yn rhoi’r gorau iddi yn llwyddiannus byddwch yn ymuno â’r 80% o boblogaeth Cymru nad ydynt yn smygu.

Gwybodaeth am meddyginiaeth rhoi’r gorau i ysmygu

Pan rydych chi’n dewis gwasanaeth Fy Helpu I Stopio, bydd eich arbenigwr ar stopio ysmygu’n trafod y gwahanol fathau o foddion stopio ysmygu sydd ar gael i’ch helpu chi i stopio. Mae mwy o wybodaeth am foddion stopio ysmygu ar gael yma. Er nad ydyn nhw’n foddion stopio ysmygu trwyddedig, mae llawer o ysmygwyr yn defnyddio e-sigarennau hefyd i’w helpu i stopio ac mae mwy o wybodaeth am e-sigarennau ar gael yma.