Cwestiynau cyffredin

Efallai eich bod yn edrych ar y dudalen hon oherwydd eich bod yn meddwl am roi’r gorau i smygu neu newydd roi’r gorau iddi; da iawn chi ar eich penderfyniad i roi’r gorau iddi. Os oes gennych gwestiynau am unrhyw agwedd ar fynd yn ddi-fwg efallai y gall yr adran hon fod yn ddefnyddiol.

Os na allwch ddod o hyd i ateb i’ch cwestiwn neu os hoffech drefnu apwyntiad cysylltwch â’r tîm Helpa fi i Stopio ar 0800 085 2219 neu gofynnwch i rywun eich ffonio yn ôl.

Beth yw’r dewisiadau?

Mae cymorth rhoi’r gorau i smygu’r GIG ar gael am ddim ledled Cymru ar ffurf meddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu drwyddedig a sesiynau cymorth wythnosol. Pa wasanaeth bynnag a gewch gan Helpa fi i Stopio caiff ei gyflwyno gan arbenigwr rhoi’r gorau i smygu. Mae tri math o sesiynau cymorth ar gael:

  • Grwpiau gyda smygwyr eraill sydd am fod yn ddi-fwg
  • Sesiynau 1:1 mewn person
  • Sesiynau 1:1 dros y ffôn

Os byddwch yn mynd i’r dudalen ‘gwasanaeth yn eich ardal’ gallwch weld pa opsiynau cymorth sydd ar gael.

Pan fyddwch yn defnyddio gwasanaeth Helpa fi i Stopio bydd eich arbenigwr rhoi’r gorau i smygu yn esbonio’r meddyginiaethau rhoi’r gorau i smygu trwyddedig gwahanol sydd ar gael. Byddant yn eich helpu i ddewis pa feddyginiaeth sydd orau i chi yn dibynnu ar lefel eich dibyniaeth, eich iechyd, eich ffordd o fyw a’r ffordd y mae’r meddyginiaethau yn gweithio.

I gael gwybodaeth am y gwahanol fathau o feddyginiaeth drwyddedig ewch i’r dudalen ‘meddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu’.

Bydd eich arbenigwr rhoi’r gorau i smygu wedi eich helpu i ddewis y feddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu drwyddedig a allai weithio orau i chi ond weithiau, yn enwedig os na fyddwch wedi rhoi cynnig arni’n flaenorol, efallai na fydd y feddyginiaeth rydych wedi’i dewis yn iawn i chi wedi’r cyfan. Dywedwch wrth eich arbenigwr rhoi’r gorau i smygu am unrhyw broblemau rydych yn eu cael gyda’r feddyginiaeth a gallwch ddewis rhywbeth a fydd yn fwy addas i’ch anghenion gyda’ch gilydd.

Mynychu gwasanaethau Helpa fi i Stopio

Y newyddion da yw bod holl wasanaethau Helpa fi i Stopio yn rhad ac am ddim gan gynnwys y feddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu drwyddedig. Er mwyn rhoi’r cyfle gorau i chi stopio, cewch eich annog i fanteisio ar gymorth rhoi’r gorau i smygu arbenigol a defnyddio meddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu drwyddedig. Drwy gyfuno’r ddau rydych bedair gwaith yn fwy tebygol o lwyddo o gymharu â rhoi’r gorau iddi ar eich pen eich hun. Yr unig gost i chi fydd eich amser i fynychu eich apwyntiadau.

Wrth gwrs, y peth pwysicaf yw dod o hyd i leoliad ac amser sy’n addas i chi. Os bydd yn rhaid i chi aildrefnu eich apwyntiad cysylltwch â’ch arbenigwr rhoi’r gorau i smygu a gwnewch drefniadau amgen.

Mae ymchwil yn dangos mai’r ffordd orau i chi roi’r gorau i smygu yw gyda grŵp o smygwyr eraill sy’n eich galluogi i gael cymorth a chymhelliant ychwanegol ar eich taith ddi-fwg.

Rydym yn deall y gall mynychu grŵp fod yn frawychus i rai pobl. Fodd bynnag syniad cymorth grŵp yw y gallwch ddysgu o bobl eraill sy’n ceisio rhoi’r gorau i smygu. Byddwch yn darganfod sut mae pobl eraill yn delio â sefyllfaoedd lle mae awydd arnynt i smygu neu sefyllfaoedd sbarduno, yn ogystal ag awgrymiadau defnyddiol ar sut i gael y gorau o’ch meddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu drwyddedig.
Gallwch siarad cymaint neu gyn lleied ag yr hoffwch ac ni fydd angen i chi sefyll o flaen y grŵp. Bydd cyfle hefyd cyn ac ar ôl yr apwyntiad i siarad â’ch arbenigwr rhoi’r gorau i smygu yn gyfrinachol.

Yn ddelfrydol dylech fod mewn cysylltiad rheolaidd â’ch gwasanaeth Helpa fi i Stopio gan eich bod yn fwy tebygol o barhau’n ddi-fwg ar ddiwedd y cwrs. Fodd bynnag, rydym yn deall bod rhesymau pawb dros stopio yn wahanol a gall eich gallu i fynychu newid. Yn ystod eich apwyntiad cyntaf siaradwch â’ch arbenigwr rhoi’r gorau i smygu am unrhyw bryderon sydd gennych. Os bydd eich trefn ddyddiol yn newid nid oes rhaid i hyn fod yn rhwystr i roi’r gorau i smygu.

Bydd hyn yn dibynnu ar y gwasanaeth rydych yn penderfynu ei ddefnyddio. Gall y tîm Helpa fi i Stopio ateb y cwestiwn hwn pan fyddwch yn dewis gwasanaeth.

Mae’n wych eich bod yn parhau i geisio rhoi’r gorau i smygu. Mae’n amlwg eich bod wir yn ymrwymedig i wella eich iechyd a thorri’n rhydd o ddibyniaeth. Ni ddylech ystyried eich ceisiadau i roi’r gorau iddi fel methiannau ond yn hytrach fel profiadau dysgu newydd a chamau cadarnhaol tuag at ddod yn ddi-fwg.
Peidiwch byth â rhoi’r gorau i geisio stopio.

Yn bendant. Gall nifer o wasanaethau Helpa fi i Stopio gael gafael ar wasanaeth cyfieithu dros y ffôn a all gyfieithu dros 150 o ieithoedd. I ddod o hyd i’r gwasanaethau yn eich ardal leol cysylltwch â’r tîm Helpa fi i Stopio i gael rhagor o wybodaeth.

Mae llawer o’r gwasanaethau ar gael yn Gymraeg. I ddod o hyd i’r gwasanaethau yn eich ardal leol cysylltwch â’r tîm Helpa fi i Stopio dwyieithog i gael rhagor o wybodaeth.

Smygu a baban

Mae smygu yn ei gwneud yn anoddach i’ch baban gael yr ocsigen a’r maeth sydd ei angen arno. Gall hefyd roi straen ychwanegol ar galon eich baban ac effeithio ar ddatblygiad ei ysgyfaint. Os ydych yn feichiog ac yn smygu mae gennych risg uwch o gamesgor, gallech gael genedigaeth anodd ac mae perygl cael baban sydd â phwysau geni isel.

Dyw hi byth yn rhy hwyr i roi’r gorau iddi. Mae rhoi’r gorau iddi ar unrhyw adeg yn ystod beichiogrwydd yn lleihau’r risg o niwed i’ch baban. Fodd bynnag, mae cynllunio rhoi’r gorau iddi cyn gynted â phosibl yn golygu dechrau gwell mewn bywyd i’ch baban.

Bydd bwydo ar y fron yn rhoi dechrau da mewn bywyd i’ch baban. Os byddwch yn rhoi’r gorau i smygu, ni fyddwch yn trosglwyddo nicotin a gwenwynau eraill i fwg sigarét i’ch baban drwy eich llaeth o’r fron mwyach. Byddwch hefyd yn lleihau amlygiad eich baban i fwg tybaco a fydd yn helpu i ddiogelu iechyd eich baban. Ar ôl genedigaeth eich baban, mae smygu gan y naill riant neu’r llall yn cynyddu’r risg o gael syndrom marwolaeth sydyn babanod (marwolaeth yn y crud).

Gall smygu ryddhau cyffur yn yr ymennydd sy’n gwneud i chi deimlo bod eich corff wedi ymlacio ond mae hefyd yn cyflymu cyfradd eich calon ac yn cynyddu eich pwysedd gwaed. Mae smygu hefyd yn lleihau faint o ocsigen a bwyd sy’n cyrraedd eich baban. Os byddwch yn parhau i smygu mae’n niweidiol i’ch baban ac ni fydd yn gostwng eich lefelau straen. Mewn gwirionedd ar ôl 3-4 wythnos o roi’r gorau iddi mae’r rhan fwyaf o smygwyr yn dweud eu bod yn fwy cyfforddus a bod llai o straen arnynt.

Pennu diwrnod i roi’r gorau iddi

Mae ymchwil wedi dangos bod mwy o bobl yn stopio yn llwyddiannus drwy roi’r gorau iddi yn gyfan gwbl, yn hytrach na chwtogi er mwyn paratoi i stopio.
Yn ystod y sesiynau cyntaf bydd eich arbenigwr rhoi’r gorau i smygu yn eich helpu i baratoi i stopio ac yn edrych ar unrhyw feddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu drwyddedig efallai yr hoffech ei defnyddio. Unwaith y byddwch yn cyrraedd eich diwrnod rhoi’r gorau iddi, byddwch yn cael digon o gymorth i reoli symptomau stopio ac awgrymiadau am sut i baratoi ar gyfer sefyllfaoedd sbarduno megis noson allan neu daith hir yn y car. Os byddwch yn mynychu grŵp, bydd yr aelodau eraill ar yr un daith ac ynghyd â’ch arbenigwr rhoi’r gorau i smygu, byddant gyda chi bob cam o’r ffordd.

Er budd eich iechyd a’ch poced y peth gorau y gallwch ei wneud yw anelu at ddod yn hollol ddi-fwg a rhoi’r gorau iddi am byth.

Gall smygu llai ymddangos fel syniad da ond byddwch yn gwneud rhywbeth a elwir yn ‘smygu cydadferol’. Mae hyn yn golygu, heb sylweddoli, eich bod yn mewnanadlu’n ddyfnach neu’n smygu mwy o bob sigarét i wneud iawn am smygu llai o sigaréts. Mae hyn yn wael i’r corff oherwydd rydych yn mewnanadlu mwg tybaco niweidiol o hyd ac yn parhau i fod yn gaeth i nicotin. Rydym yn argymell rhoi’r gorau iddi yn gyfan gwbl oherwydd, er ei bod yn anodd ar y dechrau, byddwch yn teimlo’r manteision yn fuan a bydd awydd i smygu yn codi yn llai aml.

Sigaréts electronig

Nid yw e-sigaréts ar gael ar bresgripsiwn oherwydd nid ydynt yn drwyddedig fel meddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae llawer o smygwyr yn eu defnyddio i’w helpu i roi’r gorau i smygu. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach ar ein tudalen e-sigaréts.

Bydd hyn yn dibynnu ar y gwasanaeth rydych yn penderfynu ei ddefnyddio. Gall y tîm Helpa fi i Stopio ateb y cwestiwn hwn pan fyddwch yn dewis gwasanaeth. Gellir cael rhagor o wybodaeth am e-sigaréts yma.

Cwestiynau cyffredinol

Pan fyddwch yn rhoi’r gorau i smygu gall eich awydd am fwyd a’ch synnwyr blasu wella, gan eich temtio i fwyta byrbrydau yn fwy aml. Gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon o fyrbrydau iachus ar gael, fel ffrwythau a chnau. Nid oes angen i fagu pwysau fod yn barhaol. Unwaith y byddwch wedi rhoi’r gorau i smygu, byddwch yn ei chael hi’n haws bod yn heini a cholli unrhyw bwysau ychwanegol y gallech fod wedi’i fagu.

Mae dros 4,000 o gemegion mewn mwg sigarét y mae tua 70 ohonynt yn achosi canser. Mae tair prif elfen i fwg sigarét; tar, carbon monocsid a nicotin.

Tar:

Gwyddys bod tar yn achosi canser a hwn yw’r enw a roddir i’r holl gemegion eraill yn y gronynnau mwg; y rhain sy’n gysylltiedig â chanser, clefyd yr ysgyfaint a chlefyd y galon.

Carbon monocsid:

Mae carbon monocsid yn nwy gwenwynig iawn sy’n ddi-liw a heb flas. Mae’n un o elfennau mwg sigarét a phan gaiff ei fewnanadlu mae’n cymryd lle ocsigen yng nghelloedd coch y gwaed. Mae carbon monocsid yn y llif gwaed yn lleihau gallu’r gwaed i gario ocsigen yn sylweddol, sy’n cynyddu gwaith y galon, yn cynyddu pa mor ludiog yw’r gwaed, yn effeithio ar ganolbwyntio ac yn achosi mwy o flinder. Mae’r cynnydd yng ngwaith y galon yn cyfrannu at glefyd cronig y galon ac mae’n gysylltiedig ag effeithiau andwyol mewn beichiogrwydd.

Nicotin:

Mae nicotin yn gyffur pwerus iawn sydd â nodweddion caethiwus yn debyg i ddibyniaeth heroin a chocên. Caiff nicotin ei amsugno yn gyflym iawn, gan gyrraedd yr ymennydd o fewn 7 i 10 eiliad. Mae smygwyr yn aml yn cael trafferth rhoi’r gorau i smygu oherwydd eu dibyniaeth ar nicotin. Gall meddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu drwyddedig helpu smygwyr yn ystod eu hymgais i stopio i reoli eu hawydd i smygu a symptomau diddyfnu, sy’n gwneud rhoi’r gorau iddi yn haws o gymharu â stopio ar eu pen eu hunain.

IMAGE!!!

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw wasanaethau Helpa fi i Stopio sy’n rhedeg grwpiau cymorth cymdeithasol neu ar-lein.
Fodd bynnag, os byddwch yn mynychu grŵp rhoi’r gorau i smygu efallai y byddwch am drafod cymorth parhaus gyda’r cleientiaid eraill sy’n stopio smygu gyda chi.